MEDGuideline

Digital guide til diagnose og behandling med enkel import av pasientens dagbok

Hodepinedagboken

Hodepinedagboken er en app som er tilgjengelig på iOS AppStore og Google Play.

Den gjør det enkelt for pasienten å registrere sin hodepine hver dag, og selv få oversikt over sin egen hodepineutvikling.

Data kan enkelt importeres i MEDGuideline Hodepine-verktøyet ved at pasienten trykker «DEL DATA» på forsiden og lager en kode som legen bruker for å midlertidig importere dataene til verktøyet. 

Dataene er ikke identifiserbare, lagres ikke i verktøyet og håndteres i henhold til GDPR-regelverket.

Våre legeverktøy

Hodepine/Migrene

Ca. 15 prosent av kvinner og 7 prosent av menn i Norge har migrene. Omtrent 20 prosent opplever et eller flere migreneanfall i løpet av livet.

Kols

Er hyppig forekommende og av WHO regnet som verdens 3. mest dødlige sykdom. Hovedproblemet med sykdommen er betydelig underdiagnostisering og underbehandling. I Norge har ca 300.000 personer kols.

Astma

Dette er den hyppigste kroniske sykdommen hos barn, og svært hyppig forekommende også hos voksne. (Ca 5%)

 

Blodtrykk

Høyt blodtrykk er et vanlig helseproblem blant voksne nordmenn, og mer enn 100 000 bruker medisiner mot høyt blodtrykk i Norge.

Under utvikling

Hjertesvikt

Hjertesvikt er en tilstand hvor hjertet ikke lenger klarer å pumpe blodet som det skal, fordi muskelen har blitt for stiv eller svak til å pumpe effektivt. I Norge lider over 100,000 personer av hjertesvikt.

Under utvikling

Osteoporose

Omtrent 50% av kvinner og 20% av menn over 50 år opplever et beinbrudd på grunn av beinskjørhet.

Under utvikling

Diabetes

I Norge ble det i 2017 anslått at om lag 245 000 personer (4,7 prosent av befolkningen) har diagnosen diabetes. Av disse har opptil 90 prosent diabetes type 2.

Under utvikling

Smerte

Smerter er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet. Nesten 50 % av voksne personer som oppsøker lege gjør det pga smerter. Hele 40 % har hatt smerter i mer enn tre måneder.

Under utvikling

Om MEDGuideline

Norske leger må forholde seg til mer enn 5000 sider med retningslinjer, som oppdateres med jevne mellomrom. Med en slik informasjonsstrøm blir det svært vanskelig å holde seg oppdatert. En av sykdommene er kols, der de norske retningslinjene for korrekt diagnose og behandling er på 173 sider.

Våre verktøy gjør at legen kan holde seg oppdatert og lære om retningslinjene på utvalgte sykdommer. Med dette kan de på selvstendig grunnlag stille kvalitetssikrede diagnoser og bestemme seg for de beste behandlingsalternativ.  Verktøyene viser til slutt en oppsummering av legens valg og anbefalinger direkte fra retningslinjene.

Oppdatert

Medisinske retningslinjer oppdateres jevnlig og øker i omfang i takt med internasjonal forskning. Våre verktøy utvikles og vedlikeholdes av fagpersoner og vil alltid være oppdatert.

Enkelt

Vi legger stor vekt på brukervennlighet og. Verktøyene følger en systematisk gjennomgang, der legen blir guidet og opplært gjennom alle steg på en intuitiv måte. Alle viktige parametre taes med i legens selvstendige vurdering.

Nøytralt

KBB Medic forholder seg nøytralt til alle aktører i markedet, og viser alle behandlingsmuligheter
på en lik måte.


Det var nesten hallelujastemning i kollegiet da verktøyet ble presentert og gjennomgått.
Så enkelt og brukervennlig kan det gjøres!

Øyvind Øygard Skodvin, Allmennlege


I samarbeid med:

Om MED Guideline Hodepine

Verktøyet hjelper deg med å stille en hodepinediagnose ut fra standardiserte spørsmål, med fokus på migrene, tensjonshodepine, klasehodepine og  andre trigeminale autonome hodepiner.


Behandlingsdelen er først og fremst rettet inn mot migrene og vil gi konkrete behandlingsråd og medikamentvalg som er aktuelle for denne diagnosen. For andre hodepinediagnoser enn migrene, vil verktøyet foreløpig gi generelle råd.


Verktøyet er basert på ICHD-3-klassifikasjonen og er utviklet i samarbeid med legene Andrej Netland Khanevski (PhD) og Vojtech Novotny (PhD) ved Haukeland Universitetssjukehus.

Importer data fra Hodepinedagboken

Hodepinedagboken er en app som er tilgjengelig på iOS AppStore og Google Play.

 

Den gjør det enkelt for pasienten å registrere sin hodepine hver dag, og selv få oversikt over sin egen hodepineutvikling.

 

Data kan enkelt importeres i MED Guideline Hodepine- verktøyet ved at pasienten trykker «DEL DATA» på forsiden og lager en kode som legen bruker for å midlertidig importere dataene til verktøyet. 

 

Dataene er ikke identifiserbare, lagres ikke i verktøyet og håndteres i henhold til GDPR-regelverket.

 

  

Om Kolskalkulator

Kolskalkulator er utviklet av lungelegene Bernt Aarli og Bjarte Nore i Bergen for å hjelpe bruker å forstå de norske og de internasjonale kolsretningslinjene. Kols er hyppig forekommende og av WHO regnet som verdens 3. mest dødlige sykdom. Sykdommen er betydelig underdiagnostisert og underbehandlet.

Kolskalkulator er en nøytral tjeneste, og har blitt til ved støtte fra Innovasjon Norge, samt Extrastiftelsen via LHL. Siden retter seg mot allmennpraktikere. Vi minner om at diagnostisering og behandling av pasienter alltid skal utføres av lege på selvstendig grunnlag og at det alltid må brukes klinisk skjønn. All bruk av Kolskalkulator skjer på eget ansvar.

Beregninger i programmet er basert på:

  • De internasjonale GOLD 2023 retningslinjene [1]
  • Den reviderte norske kolsveilederen [2]
  • Blåreseptforskriften [3]

Referanser:

  1. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2019. http://www.goldcopd.org.
  2. Gulsvik A, Lund J, Austegard E, Henrichsen SH, Langhammer A, Refvem OK, Castle NM, Frisk B. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols: Helsedirektoratet; 2012.
  3. Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)  FOR-2007-06-28-814.

Astma kalkulator er utviklet av lungelegene Bernt Aarli og Bjarte Nore i Bergen for å hjelpe bruker å forstå de internasjonale astmaretningslinjene. Astma er en folkesykdom. Global lider 235 millioner mennesker av astma ifølge WHO.

 

MedGuidline – Astma er en nøytral tjeneste. Siden retter seg mot allmennpraktikere. Vi minner om at diagnostisering og behandling av pasienter alltid skal utføres av lege på selvstendig grunnlag og at det alltid må brukes klinisk skjønn. All bruk av MedGuideline -Astma skjer på eget ansvar.

 

REFERANSER:

  1. Global Initiative for Asthma, 2019. https://ginasthma.org
  2. Felleskatalogen. https://www.felleskatalogen.no/medisin/
  3. International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma. European Respiratory Journal 2014 43: 343-373.