Hodepine Kalkulator

AKTUELLE TAKSTER

 

Gjengitt er kun takster med relasjon til kolsbehandling i allmennpraksis. Takst for konsultasjon kommer i tillegg. For merknader og utfyllende informasjon, se: Normaltariffer for fastleger og legevakt 2019-2020

 

Satser for forbruksmateriell

 

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Rep

 

10b

Materiellgruppe 2

95,- 

B3, B5 

rep 

 

 

- Utstyr til spirometri

 

 

Alminnelige prosedyrer

 

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Rep

 

102

Oppstart (første konsultasjon) av individuell strukturert røykeavvenning som ledd i behandling av sykdom, etter anerkjent program. Taksten kan benyttes inntil to ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt.

150

E2

0

 

 

Lungesykdommer

 

Takst

Tekst

Honorar

Merknad

Rep

 

501

Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5 minutter)

80,-

 

50 %

 

507c

Dynamisk spirometri (flow-volume-kurve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger. 

Ugyldig takstkombinasjon: 506, 507a, 507b 

200,-

 

0

 

507d

Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger. 

Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507a, 507b

250,-

 

0

 

 

Ordliste KOLS

 

Behandlingsgruppe:

Inndeling i gruppe A, B, C, D med tilhørende behandlingsanbefalinger etter Global Initiativ for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).

 

CAT Skår:

Kolsvurderingstest som brukes for å vurdere symptomer ved kols.

 

CCQ Skår:

Kolsvurderingstest som brukes for å vurdere symptomer ved kols.

 

Etnisitet:

Normalverdier for lungefunksjon er forskjellig hos ulike folkeslag, velg passende referanseligning.

 

FEV1:

Forsert ekspirasjonsvolum i løpet av det første sekundet ved spirometri.

 

FVC:

Forsert vitalkapasitet. Mål på hvor mye luft man kan puste ut ved spirometri i minst 6 sekunder.

 

Forventet FEV1:

Forventet forsert ekspirasjonsvolum etter 1 sekund. Beregnes på bakgrunn av alder, kjønn, høyde og etnisitet.

 

Forverringer:

En forverring (eksaserbasjon) er økning av tungpusthet, hoste, oppspytt med eller uten farve og/eller andre symptomer fra øvre (tett nese, snue, nesesekresjon) og nedre luftveier (pip i brystet) hos en person med kols. Symptomene øker ofte i løpet av få dager og er mer uttalt enn den daglige symptomvariasjon ved sykdommen. (Nasjonal veileder for kols). Det er ytterligere spesifisert i GOLD 2014 at kun forverringer som fører til endring i medikasjon skal regnes som en eksaserbasjon.

 

GOLD:

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease.

 

ICS:

inhalasjonssteroider («kortison») er grunnlaget som hjelper alle kronikere i kampen mot anfallene. Det er viktig å ta steroidene jevnlig, slik at man unngår de alvorligste anfallene.

 

ICS + LABA:

Kombinasjonsmedikament med både inhalsjonssteroid og langtidsvirkende beta2-agonist i samme inhalator.

 

LABA:

Langtidsvirkende beta2-agonist. Legemiddelgruppe.

 

LAMA:

Langtidsvirkende antikolinergika. Legemiddelgruppe.

 

Luftveisobstruksjon:

Luftveisobstruksjon ved kols klassifiseres som mild, moderat, alvorlig eller svært alvorlig.

 

MMRC Skår:

Kolsvurderingstest som brukes for å vurdere tungpust ved kols. Gradering fra 0-4.

 

Makrolid:

Antibiotika som kan ha sensibiliserende virkning for kortikosteroider.

 

PDE-4:

Fosfodiesterase-4-hemmer. Legemiddelgruppe.

 

Perorale steroider:

Selv om perorale steroider er standardbehandling ved kols eksacerbasjoner omtales de ikke i vår kalkulator ettersom denne tar for seg behandling av stabil kols.

 

Pusteprøve:

Spirometri er en undersøkelse av en persons lungefunksjon. Ved hjelp av et apparat måles mengden av- og hastighetene på luften som pustes inn og ut. En slik undersøkelse skal gjennomføres på en dag uten forverring.

 

SABA:

Korttidsvirkende beta2-agonist. Legemiddelgruppe.

 

SAMA:

Korttidsvirkende antikolinergika. Legemiddelgruppe.

 

Spirometri:

Lungefunksjonsundersøkelse som kreves for å stille diagnosen kols. Spirometri måler lungevolum og luftstrømshastighet.

 

Teofyllin:

Virker muskelrelakserende på glatt muskulatur i luftveiene, men er lite brukt i kols behandling pga smalt terapeutisk vindu, interaksjoner og behov for serumspeglmålinger. Bruk av dette medikament er ikke omtalt i kalkulatoren.