Brukervilkår

Foreliggende vilkår regulerer ditt avtaleforhold med KBB Medic AS (”KBB”) knyttet til tilgang og bruk av Programmet ”MEDGuideline” (”Programmet”). For å starte Programmet må man akseptere generelle vilkår, ”Disclaimer”. På startside indikerer ”Start” knapp med undertekst: (Ved å trykke startknappen bekrefter du at du er helsepersonell og at du aksepterer de generelle vilkår) at man aksepterer disse vilkår. Vennligst les følgende generelle vilkår og betingelser nøye. Hvis du ikke er enig i vilkårene, må du unnlate både registrert og uregistrert bruk av Programmet.


  1. Innledende bestemmelser

Disse vilkårene regulerer Kundens bruk av Programmet, inkludert fremtidige versjoner av dette. Programmet er utviklet og eies av KBB, et selskap med begrenset ansvar registrert i Norge med organisasjonsnummer 912 372 022. 

Med ”Kunde” eller ”Kunden” menes den person eller juridiske enhet som er oppgitt som bruker i introduksjonsperiode hvor Programmet kan benyttes uten registrering. Programmet er ment som veileder for helsepersonell for å forstå retningslinjene. Programmet skal kun brukes i næringsvirksomhet, og ikke av personer som er å regne som forbrukere i henhold til norsk lovgivning. Forbrukerkjøpsloven og angrefristloven kommer således ikke til anvendelse på avtaleforholdet.

 

KBB forbeholder seg retten til å endre Programmet på enhver måte uten forvarsel og etter eget skjønn. KBB forbeholder seg også retten til å avslutte hele eller deler av tjenesten midlertidig eller permanent med to ukers varsel. Disse vilkår regulerer kun versjonen av Programmet som er gratis. 

KBB vil senere kunne lansere tilleggstjenester eller oppgraderte versjoner av programmet som krever betaling. For slike betalingstjenester gjelder egne vilkår enten i stedet for eller i tillegg til foreliggende vilkår.


  1. Tilgang til programmet og behandling av data

Kunden får tilgang til programmet ved å logge seg på KBBs server via nettsiden www.medguideline.no

KBB vil ikke få tilgang til sensitiv informasjon om kunden. Alt av kundens data samlet av KBB skal behandles i henhold til de lover og forskrifter som gjelder i Norge. KBB forbeholder seg retten til å samle anonymiserte data lagt inn av bruker for å lage statistikk over bruk.


  1. Programmet er en veileder for medisinsk personell, og er ingen erstatning for selvstendig vurdering av lege

Programmet er en veileder for medisinsk personell for å forstå behandlingsretningslinjene for kronisk sykdommer. Programmet er utviklet til bruk for norske helsepersonell. Programmet er basert på følgende internasjonale og norske retningslinjer per. august 2015: 

-Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2023. http://www.goldcopd.org

– Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols: Helsedirektoratet; 2022.

– Global Initiative for Asthma, 2019. https://ginasthma.org

– International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma. European Respiratory Journal 2014 43: 343-373.

-Helse- og omsorgsdepartementet. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)  FOR-2007-06-28-814.


KBB benytter enkelt søk i Felleskatalogens web som kilde for oppdatert informasjon om tilgjengelige legemidler i Norge. Selv om KBB bestreber å holde informasjon i Programmet oppdatert, vil det kunne forekomme avvik og feil. KBB innestår ikke for at informasjonen om tilgjengelige medikamenter, priser osv. er korrekt til enhver tid. 

Veilederen beregner ikke Diagnose og behandling. Diagnose og behandling må utføres av lege på selvstendig grunnlag, noe som krever klinisk skjønn. Veileder kan på ingen måte erstatte selvstendig vurdering av lege. Det er alltid behandlende lege som står ansvarlig for vurdering og behandling av pasienten. KBB Medic har ikke noe behandlingsansvar på grunnlag av veiledningen i å forstå retningslinjene. All bruk skjer på eget ansvar. 


  1. Kundens rett til tilgang til Programmet

KBB gir Kunden en rett til å få tilgang til og utnytte programmet i samsvar med bestemmelsene angitt her. Retten opphører ved avtaleforholdets avslutning, jf. punkt 7. 

Kontraktsforholdet mellom partene innebærer ingen overføring av immaterielle rettigheter fra KBB til Kunden. KBB beholder eierskap til alle immaterielle rettigheter og know-how knyttet til Programmet, inkludert dets nåværende og fremtidige versjoner.

Kunden har ingen rett til f.eks selge, låne ut, lisensiere, distribuere på noen måte (gratis eller mot betaling), lage avledede verk av, kopiere, skaffe seg tilgang eller forsøke å få tilgang til kildekoden, speile eller reverse engineer, noen del eller funksjon av programmet, inkludert alle underliggende immaterielle rettigheter og / eller know-how. Dette inkluderer å gjøre programmet tilgjengelig for andre gjennom nettverk. Listen er ikke uttømmende.

KBB kan fra tid til annen gi forespørsel om tilbakemeldinger fra Kunden om programmet. Å gi tilbakemeldinger er frivillig. KBB vil ha eksklusiv rett til å bruke alle forslag, anbefalinger eller andre tilbakemeldinger fra kunden, knyttet til programmet. Slik rett er vederlagsfri, verdensomspennende, ugjenkallelig og evigvarende.

Kunden aksepterer at KBB etter eget forgodtbefinnende kan etablere alle typer IPR-beskyttelse knyttet til hele eller deler av programmet, herunder men ikke begrenset til etablering av beskyttelse som patent, design eller varemerke.

  1. Bruk av programmet

Ved å akseptere disse vilkårene, gis Kunden tilgang til og anledning til å bruke programmet i avtaleperioden.

Bruk av programmet vil medføre datakostnader/internettkostnader fra kundens Internettleverandør. Kunden er selv ansvarlig for slike kostnader. 

Kunden skal benytte programmet i samsvar med KBBs instruksjoner og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Kunden bruker programmet på eget ansvar. 

Rett til bruk av programmet gjelder kun kundens egen bruk. Kunden skal ikke tillate noen tredjepart å få tilgang til programmet, og skal gjøre rimelige anstrengelser for å hindre uautorisert tilgang og bruk.

Kunden forplikter seg videre til å bruke programmet i god tro, og ikke skaffe seg tilgang til eller bruke programmet for å utføre illojal og/eller ulovlig atferd, herunder å krenke noen av KBBs immaterielle rettigheter og/eller andre rettigheter til programmet og dets innhold. 

Når det gjelder utnyttelsen av programmet av en juridisk enhet, for eksempel ansatt eller annen person som opptrer på vegne av kunden, skal all slik bruk gjøres i samsvar med disse vilkår. Kunden plikter å informere alle slike brukere om rettigheter og forpliktelser tilknyttet bruken av programmet. Kunden er ansvarlig for alle slike brukeres bruk av programmet, og er ansvarlig for eventuelle brudd på vilkårene som om handlingene og/eller unnlatelsene var gjort av ham selv.

 

  1. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

6.1. Ansvarsfraskrivelse
Programmet er levert «som det er», uten garantier av noe slag. Programmet er tilgjengelig kostnadsfritt og kvaliteten på Programmet kan variere. KBB garanterer ikke at Programmet vil være tilgjengelig og fungere til enhver tid.

KBB garanterer ikke at bruk av programmet vil være feilfri. KBB vil iverksette de tiltak som med rimelighet kan kreves for å unngå at tjenesten brukes på urettmessig eller ulovlig vis av tredjeparter. KBB gjør imidlertid oppmerksom på at KBB ikke tar ansvar for skade som følge av tredjeparters handlinger som for eksempel spredning av virus eller trojanere i programmet. KBB tar ikke noe ansvar for feil som ligger på eksterne websider slik som f.eks Felleskatalogens web.

6.2. Begrensning av erstatningsansvar.
Under ingen omstendigheter skal KBB ha ansvar overfor kunden for eventuell tapt fortjeneste eller inntekt eller tapt data, eller for noe indirekte tap uansett årsak. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder i den grad den ikke er i strid med ufravikelig lov. 

KBBs ansvar for tap som følge av eller relatert til programmet skal aldri overstige 500 kroner.

  1. Avtalens varighet

Kontraktsforholdet vil for uregistrert bruker gjelde fra start av programmet til avlogging. Kontraktsforhold vil for registrerte brukere starte ved registrering, og varer til det sies opp av en av partene. 


  1. Generelle bestemmelser

8.1 Meldinger
All kommunikasjon som kreves eller tillates i henhold til disse vilkår skal sendes til KBB elektronisk til følgende epost adresse, med mindre annet fremgår uttrykkelig av den aktuelle bestemmelsen:

KBB Medic AS

post@kbbmedic.no

All kommunikasjon til kunden kan sendes på e-post til e-postadressen kunden har oppgitt i bestillingsskjemaet.

8.3. Overføring av rettigheter og plikter

Kunden har ikke rett til å overføre sine rettigheter og plikter etter denne avtalen. 

KBB har rett til å overføre sine rettigheter og plikter etter denne avtalen. 

8.2. Gjeldende lov og tvister
Avtalen skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov. Oslo tingrett vedtas som avtalens verneting, med mindre ufravikelig lov tilsier annet verneting. 

8.3. Ugyldighet
Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir kjent ugyldig, ulovlig eller ikke mulig å håndheve av en norsk domstol eller annen kompetent myndighet, skal den aktuelle bestemmelsen erstattes av en ny bestemmelse som i størst mulig grad skal ivareta hensynene og formålet bak den opprinnelige bestemmelsen og den økonomiske balansen i den opprinnelige bestemmelsen, i den grad dette er mulig hensyntatt rettens avgjørelse. Alle gjenværende bestemmelsene skal gjelde.


  1. Modifikasjoner og endringer i vilkårene

KBB kan endre og/eller gjøre tilføyelser i vilkårene etter eget skjønn. Ved slike endringer/tilføyelser vil Kunden bli informert ved beskjed på vår påloggingsside hvor man blir bedt om å godta de nye vilkårene gjennom Programmet ved pålogging. Hvis kunden ikke godtar de nye vilkårene, må han unnlate bruk av Programmet.


Denne avtalen ble sist oppdatert 4. November, 2023.